ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਸੀਨੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣੇ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਓਰ, ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਿਹਿਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

 • ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਲੈਨ-ਦੇਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ
 • ਗੇਮਪਲੇ ਅਤੇ ਲੈਨ-ਦੇਨ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਆਈਪੀ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੱਠੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿੱਭਿਨਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨ-ਦੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਮਨਲਿਖਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਨਾ
 • ਲੈਨ-ਦੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਏ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
 • ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਧਾਨ ਲਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ

ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੂਲਿਯਾਂ ਦੀ ਮੂਲਿਯਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਿਯਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਥੋਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ:

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ
 • ਤੀਜੇ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੁਵਿਧਾ
 • ਵਪਾਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ
 • ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਵਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਨ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਜ਼ਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਧਯਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੁਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਹੁੰਚ, ਫਾਸਲਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਪਹੁੱਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਦ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਆ ਆਯੂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਬੋਲਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਅਭਿਆਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂਸ ਦੇ ਮੂਲ ਤਥਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਸਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਯਾਤਮਕ ਉਪਾਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਰਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਜਿੱਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਧੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਧਾਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਧੇ ਉੱਪਾਂਕ੍ਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਵਰਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੀਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਦੇਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬਦ੍ਧ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਏਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਲਝਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮੂਲਯਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੀਜਾ-ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੀਜਾ-ਪਾਰਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਇਟਿਟਿਆਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੀਜਾ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯਥਾਸੰਭਵ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਵਸ਼ਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰਤਾ ਨਿਕਾਏਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਂਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਤਾ ਹਮਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Try TOP Bangladesh Betting & Casino Platform
bajilive favicon
betwinner logo
We suggest registering with Betwinner
Play
modal-decor